Kaajal Shahani & Eddie Oberoi
Intero Real Estate
510-304-6754 & (408) 771-4088
kaajalshahani@gmail.com & eddie@eddieoberoi.com